Blue Flower

                                                                ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FIXCOMPUTER ©

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door FIXCOMPUTER
  2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur daarvan is opgenomen.
  3. Afspraken, opdrachten en overeenkomsten zijn voor FIXCOMPUTER bindend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd .
  Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
  4. Een overeenkomst komt tot stand, indien de opdrachtnemer schriftelijk heeft bevestigd de aanbieding of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Partijen kunnen het bestaan van de overeenkomst ook door andere middelen bewijzen.
  5. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, heeft de opdrachtnemer jegens zijn wederpartij recht op vergoeding van alle kosten, die zijn gemaakt in verband met de uitgebrachte aanbieding.

Artikel 2 - Wijze van berekening en betalingscondities

Het honorarium van FIXCOMPUTER, wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door FIXCOMPUTER, en FIXCOMPUTER gehanteerde tarieven.
2. FIXCOMPUTER behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen dan wel te verlagen, indien na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen in een of meer kostprijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven.
FIXCOMPUTER stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis, indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.
3. Betalingen dienen steeds zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van FIXCOMPUTER, door middel van storting op een door FIXCOMPUTER,  aangewezen girorekening.
Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn
heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
Indien niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen betaald wordt door de wederpartij, behoudt FIXCOMPUTER het recht de wettelijke rente alsmede de buitenrechtelijke kosten door te berekenen aan de wederpartij.
Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, is FIXCOMPUTER genoodzaakt de betaling onmiddellijk opeisbaar temaken.
FIXCOMPUTER heeft het recht alle op geld waardeerbare vorderingen, alsmede alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op FIXCOMPUTER te verrekenen met alle op geld waardeerbare vorderingen van de wederpartij.
4. De overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen gedurende werkuren 11.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst/leveringstermijn

 1. Het bepaalde tijdstip waarop, dan wel de bepaalde termijn, waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door FIXCOMPUTER in redelijkheid en billijkheid nagestreefd, maar is niet bindend. Overschrijding van het bepaalde tijdstip, dan wel de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst, geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van FIXCOMPUTER
  2. Indien FIXCOMPUTER de overeengekomen prestatie niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen plaats, doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleend of doordat een ander beletsel van de zijde van de wederpartij opkomt, is laatstgenoemde in verzuim en heeft FIXCOMPUTER recht op vergoeding van door haar geleden schade.
  3. FIXCOMPUTER behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen in fasen te leveren en factureren en voor het overeengekomen tijdstip te leveren.
  4. De wederpartij is gehouden om de goederen, die hij heeft besteld, binnen 14 dagen na de dagtekening van de orderbevestiging feitelijk af te nemen.
  5. Indien de wederpartij de goederen retour stuurt, heeft FIXCOMPUTER het recht om 10% annuleringskosten door te berekenen over de retourgestuurde goederen.
  6. Het risico van verlies, beschadiging, dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen is voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van zending.
  7. Alle kosten, welke verband houden met de levering van goederen, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 4 - Voltooiing van de opdracht

 1. FIXCOMPUTER wordt geacht aan al haar verplichtingen te hebben op juiste wijze voldaan op het ogenblik van verstrijken van de overeengekomen periode, dan wel in het geval van eenmalige en/of incidentele dienstverlening op het ogenblik van levering, zoals schriftelijk overeengekomen of bij voltooiing van de betreffende dienstverlening en voor zover de opdrachtgever niet binnen acht dagen na boven aangeduide tijdstippen schriftelijk reclameert over onjuiste of gebrekkige uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

 1. FIXCOMPUTER behoudt zich de eigendom voor van het geleverde tot het moment, waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan, een en ander tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij.
  2. FIXCOMPUTER heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen, indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens FIXCOMPUTER in gebreke blijft

Artikel 6 - Garantie

 1. FIXCOMPUTER garandeert, dat de dienstverlening deskundig zal worden uitgevoerd met gebruikmaking van voor de dienstverlening deugdelijk materiaal en/of geschikte apparatuur.
  2. Op levering van goederen en/of producten gelden de voor dit product gebruikelijke door de leverancier bepaalde garantievoorwaarden van de toeleverancier van de gebruiker.
  3. Het in dit artikel bepaalde geldt uitsluitend, indien de wederpartij aantoont, dat het gebrek in het geleverde goederen veroorzaakt is door een onjuiste verwerking, bewerking, behandeling, constructie of fabricage van het geleverde, dan wel voor het gebruik van ondeugdelijke materialen.
  4. Gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van werken, verwerken of voorgeschreven constructie, instructie of fabricage, of geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.
  5. Onder de garantie vallen niet de gebreken, die geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
  b. onoordeelkundige dan wel niet geschikte opslag van het geleverde door de wederpartij;
  c. slijtage, welke niet buitensporig is gezien het gebruik, dat van het geleverde wordt gemaakt;
  d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig het doel, waarvoor de goederen geleverd zijn;
  6. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel heeft gebruikt, be- of verwerkt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties, of anders dan overeenkomstig het doel, waarvoor de goederen geleverd zijn, dan wel het geleverde door derde gerepareerd is, vervalt de garantie.
  7. FIXCOMPUTER heeft het recht het gebrek in het geleverde naar haar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde, dan wel door het restitueren van de prijs.

Artikel 7 - Risico en aansprakelijkheid

1 Vertraging in de aanvang, of in de voortzetting van de dienstverlening als gevolg van onvoldoende of niet tijdige
voorzieningen van de zijde van de wederpartij, of
als gevolg van andere oorzaken, die tegenover FIXCOMPUTER geacht moet worden voor het risico van de opdrachtgever c.q. afnemer te zijn, komen voor diens rekening.
2 De aansprakelijkheid van FIXCOMPUTER voor alle directe kosten en schade op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het netto factuurbedrag met
betrekking tot de opdracht, dan wel het bedrag, waarvoor FIXCOMPUTER zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
FIXCOMPUTER is niet aansprakelijk voor alle indirecte kosten of indirecte schade, die verband houdt met of voortvloeit uit een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. In het kader van een dienstverleningsovereenkomst zal FIXCOMPUTER jegens haar wederpartij niet aansprakelijk zijn voor, en zal die wederpartij FIXCOMPUTER vrijwaren van en tegen alle aanspraken, schade vorderingen en acties ontstaan uit de dood of letsel van personen of verlies of schade aan goederen, daaronder begrepen gevolgschade, veroorzaakt door of in verband met die dienstverlening.
4. Anderzijds zal die wederpartij jegens FIXCOMPUTER niet aansprakelijk zijn en zal FIXCOMPUTER de wederpartij vrijwaren van en tegen alle aanspraken, schade, vorderingen en acties ontstaan uit dood of letsel, veroorzaakt door of in verband staande met de dienstverlening.
5. Alle door FIXCOMPUTER verstrekte offertes, materiaallijsten en andere documentatie blijven haar eigendom. Zij mogen zonder haar nadrukkelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor interne verspreiding en zij mogen niet aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld of anderszins worden bekend gemaakt, noch door de opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld, anders dan voor het doel, waarvoor zij door FIXCOMPUTER verstrekt zijn.

Artikel 8 - Overmacht

 1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst van FIXCOMPUTER niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd de opdracht bij aangetekend schrijven door FIXCOMPUTER of door opdrachtgever kunnen worden beëindigd met als gevolg, dat FIXCOMPUTER niet meer verplicht is te presteren en de opdrachtgever geen betaling hoeft te verrichten.
  2. Onder overmacht wordt onder meer gerekend : Elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van FIXCOMPUTER of in de onderneming van een derde van wie FIXCOMPUTER goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden, welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
  3. Bij gedeeltelijke nakoming door FIXCOMPUTER zal de opdrachtgever een evenredig gedeelte van de betalingen verrichten.

Artikel 9 - Afwijkingen

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van kracht, indien zij schriftelijk door FIXCOMPUTER zijn bevestigd.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten in de zin van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover algemene voorwaarden, die door de wederpartij worden gebruikt in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
  2. Ter zake van geschillen is de Arrondissementsrechtbank, afhankelijk van de locatie van de betreffende FIXCOMPUTER vestiging bij uitsluitsel bevoegd, tenzij het geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort.